انجام پدیکور
برداشتن ناخن های مصنوعی بدون استفاده از استون
آموزش صحیح لاک زدن