شیشه های مورد استفاده برای محصولات آرایشی می بایست بمنظور اجتناب از رشد باکتری ها در محصولات آرایشی استریل شوند. استریل آنها باعث افزایش عمر این محصولات و از صدمات به سلامتی کاربر اجتناب می کند.

نحوه استریل شیشه ها برای محصولات آرایشی

اجاق را گرم کنید (نه داغ)

نحوه استریل شیشه ها برای محصولات آرایشی

شیشه را در درون آب طوری گذاشته تا آن را در بر بگیرد.

نحوه استریل شیشه ها برای محصولات آرایشی
نحوه استریل شیشه ها برای محصولات آرایشی

آب را بمدت 5 دقیقه بجوشانید.

نحوه استریل شیشه ها برای محصولات آرایشیشیشه ها را از آب جوش بردارید.

نحوه استریل شیشه ها برای محصولات آرایشی

شیشه را درون اجاق گرم گذاشته تا خشک شوند.

نحوه استریل شیشه ها برای محصولات آرایشی

شیشه را زمانیکه خشک شد برداشته و اجازه دهید تا در سطحی تمیز خنک شود.

شیشه آماده است می توانید محصولات را درون آن بریزید. در صورت نیاز درب شیشه را ببندید.

شیشه آماده است می توانید محصولات را درون آن بریزید. در صورت نیاز درب شیشه را ببندید.