مشخصات فردینام و نام خانوادگی :

کد ملی :

تلفن همراه :

تلفن ثابت :

مشخصات تجاریاستان :

شهر :

آدرس فروشگاه :

نوع مالکیت :

استیجاریشخصی

سابقه فعالیت :

متراژ فروشگاه :