محصولات آرایشی و بهداشتی تولید داخل

  • دارا بودن پروانه بهداشتی ساخت و سایر مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو
  • دارا بودن برچسب اصالت و سلامت از سازمان غذا و دارو
  • الزام به توزیع و عرضه از طریق نمایندگی ها و شبکه ی توزیع دارای مجوز از سازمان غذا و دارو
  • رعایت نظام ردیابی و رهگیری محصوولات، به نحوی که در صوورت لزوم سوازمان غذا و دارو امکان شوناسوایی مصورف کننده نهایی و تامین کننده محصول را داشته باشد.

محصولات آرایشی و بهداشتی وارداتی

  • دارا بودن پروانه بهداشتی ورود و سایر مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو
  • دارا بودن برچسب اصالت و سلامت از سازمان غذا و دارو
  • الزام به توزیع و عرضه از طریف نمایندگی ها و شبکه توزیع دارای مجوز از سازمان غذا و دارو
  • رعایت نظام ردیابی و رهگیری مح صولات، به نحوی که در صورت لزوم سازمان غذا و دارو امکان شنا سایی م صرف کننده نهایی و تامین کننده محصول را داشته باشد.
[contact-form-7 id=”3108″]