آماده سازی پوست برای وکس

وکس را گرم کنید. مراقب باشید تا وکس خیلی داغ نشود تا پوست را بسوزاند. برای استفاده از وکس نیاز به نوار اپیلاسیون است. برای تست مقداری وکس به آرنج بزنید، اگر دمای آن مناسب و راحت پخش شد می توانید از آن استفاده کنید. اگر وکس خیلی سرد باشد پخش نمی شود و اگر خیلی داغ باشد شما را می سوزاند.

آماده سازی پوست برای وکس

اپلیکیتور یا کاردک را درون وکس گرم فرو ببرید و مقداری وکس مایع را روی بدن پخش کنید.

لایه نازکی روی پوست در مسیر رشد مو بزنید. می بایست قبل از خنک شدن و سفت شدن وکس سریعا نوار پارچه ای را در مسیر رشد مو قرار دهید. وکس نباید خیلی نازک یا ضخیم باشد. استفاده از وکس زیاد فرایند اپیلاسیون را دردناک می کند.

آماده سازی پوست برای وکس

پد اپیلاسیون را روی وکس و در مسیر رشد مو قرار دهید و مقداری از انتهای نوار را رها کنید. سپس برخلاف جهت رویش مو سریعا نوار را بکشید. اگر موها کنده نشد می تواند به دلیل کوتاهی مو، داغی زیاد وکس ، مسیر اشتباه گذاشتن وکس یا استفاده کم وکس باشد.